Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn sẽ xem: mang lại tam giác abc có diện tích s bằng 360cm2


Bạn đang xem: Cho tam giác abc có diện tích bằng 360cm2

*

Cho tam giác ABC có diện tích bằng 360 cm2. Trên những cạnh AB ; BC ; CA lấy các điểm M, N, P làm thế nào để cho AM = 2 MB; BN = 2 NC và CP = 2 PA. Nối M; N; phường Tính diện tích tam giác MNP


Xem thêm: Sáng Tác 1 Bài Thơ Về 5 Điều Bác Hồ Dạy, Bài Dự Thi Bác Hồ Với Thiếu Nhi

*

Chọn tam giác BMC làm cho trung gian. Ta tất cả : Mà vì thế : tương tự ta chứng minh được Suy ra BN = BC ⇒ = 2 3 SBMN 2 3 SBMC BM = AB ⇒ = 1 3 SBMC 1 3 SABC SBMN = . = 2 3 1 3 SABC 2 9 SABC SBMN = SPNC = SAMP = 2 9 SABC SMNP = SABC − 3SBMN = SABC − 3. = 2 9 SABC 1 3 SAB

k không tui bắng hết


*

Cho tam giác ABC có diện tích bằng 360 cm2. Trên những cạnh AB ; BC ; CA lấy những điểm M, N, P làm sao để cho AM = 2 MB; BN = 2 NC và CP = 2 PA. Nối M; N; phường Tính diện tích tam giác MNP

Cho tam giác ABC có diện tích s bằng 360 cm2. Trên những cạnh AB ; BC ; CA lấy các điểm M, N, P sao cho AM = 2 MB; BN = 2 NC và

CP = 2 PA. Nối M; N; p Tính diện tích tam giác MNP

Cho tam giác ABC có diện tích bằng 360 cm2. Trên các cạnh AB ; BC ; CA lấy những điểm M, N, P làm thế nào cho AM = 2 MB; BN = 2 NC và

CP = 2 PA. Nối M; N; p Tính diện tích tam giác MNP

A B C M N phường

Chọn tam giác BMC có tác dụng trung gian.

Ta tất cả :(BN=frac23BCRightarrow S_BMN=frac23S_BMC)

Mà(BM=frac13ABRightarrow S_BMC=frac13S_ABC)

Do đó :(S_BMN=frac23.frac13S_ABC=frac29S_ABC)

Tương tự ta chứng tỏ được(S_BMN=S_PNC=S_AMP=frac29S_ABC)

Suy ra :(S_MNP=S_ABC-3S_BMN=S_ABC-3.frac29S_ABC=frac13S_ABC=frac13.360=120cm^2)

Cho tam giác ABC có diện tích 135 cm2. Trên các cạnh AB, BC, CA thứu tự lấy các điểm M, N, P làm sao cho AM MB, BN NC với CP 2 3 CA. Tính diện tích tam giác MNP

Cho tam giác ABC có diện tích 48 cm2. Trên các cạnh AB, BC, CA theo thứ tự lấy những điểm M, N, P làm thế nào để cho AM MB, BN NC và CP 2 3 CA. Tính diện tích tam giác MNP

cho tam giác ABC có diện tích s 360 cm2. Trên các cạnh AB, BC , CA lấy điểm M,N,P làm thế nào để cho AM =2MB , BN = 2NC và CP = 2 page authority . Nối M, N ,P. Tính diện tích s tam giác MNP

Cho tam giác ABC có diện tích s 12 cm2. Trên những cạnh AB, BC, CA theo lần lượt lấy những điểm M, N, P làm sao cho AM = MB, BN = NC với CP = 2/3 CA. Tính diện tích tam giác MNP.

Cho tam giác ABC có diện tích 48 cm2. Trên các cạnh AB, BC, CA lần lượt lấy những điểm M, N, P sao để cho AM = MB, BN = NC với CP = 2/3 CA. Tính diện tích tam giác MNP?

Cho tam giác ABC có diện tích bằng 27cm2. Lấy các điểm M,N,P thứu tự trên cạnh AB,BC,CA sao cho(fracAMMB=fracBNNC=fracCPPA=frac12)